Договір

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом ФОП Козлов Ю.О.

від 25 липня 2023 р. №2507/1

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

про надання медичних стоматологічних послуг

 

Фізична особа – підприємець Козлов Юрій Олегович, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (номер запису №2 0048 00000000 254576 від 26.02.2021 р.) (надалі іменується "Виконавець"), та

Фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання медичних стоматологічних послуг (надалі іменується "Пацієнт"), разом іменовані як "Сторони", а кожна окремо – "Сторона", уклали цей договір про нижченаведене:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних стоматологічних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Пацієнтам) отримати медичні стоматологічні послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.

1.3. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Пацієнту медичні стоматологічні послуги, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та даним Договором.

1.4. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, і несе відповідальність в разі порушення прав Пацієнта в процесі виконання Договору і наданні стоматологічних послуг.

1.5. Виконавець надає медичні стоматологічні послуги на підставі ліцензії на медичну практику, виданої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.05.2021 р. №919 (реєстраційне досьє від 13.04.2021 р. №1506/21/М, п.26).

1.6. Договір є обов'язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на веб-сайті Виконавця та/або розміщення у куточку споживача та/або у іншому доступному для Пацієнтів місці за місцезнаходженням Виконавця.

1.7. У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

 

2. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:

2.1. Акцептце повне, безумовне та беззастережне прийняття Пацієнтом умов даного Договору і означає згоду Пацієнта із усіма умовами даного Договору без виключення і доповнення.

Акцепт цього Договору також свідчить про те, що Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови даного Договору йому зрозумілі, Пацієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

2.2. Веб-сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: http://www.grand-stom.com , яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, що ним надаються.

2.3. Графік відвідувань – графік призначених медичних стоматологічних послуг, в якому визначається перелік послуг, календарна дата та точний час, коли Пацієнт повинен з’явитися до медичного центру для отримання таких послуг, який підписується Пацієнтом та є обов’язковим для виконання останнім.

2.4. Імплантація - це складний, ризикований і тривалий вид стоматологічного втручання, який включає хірургічну операцію зі встановлення спеціальних конструкцій - імплантатів, а також протезування.

2.5. Імплантат - це металевий «титановий штифт (гвинт)», - штучний аналог кореня зуба, який встановлюється (імплантується) в кісткову тканину щелепи на місце (втраченого) зуба. Надясенна частина імплантату використовується опорою для ортопедичних протезів (металокерамічних, керамічних коронок або знімних протезів). Існує багато конструкцій імплантатів. Найчастіше використовуються гвинтові імплантати (мають різьблення).

2.6. Інформована згода – згода Пацієнта на медичне втручання, що оформлюється у письмовому вигляді, шляхом підписання окремої затвердженої форми або відповідного формулювання у медичній документації (медичній картці тощо).

2.7. Лікуючий лікар – лікар Виконавця, який надає медичні стоматологічні послуги Пацієнту в закладі охорони здоров'я Виконавця.

2.8. Медична стоматологічна послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками в закладі охорони здоров'я Виконавця з метою профілактики, діагностики, лікування або реабілітації захворювань, патологій або станів Пацієнта в сфері стоматології.

2.9. Пацієнт – фізична особа, яка звернулася до стоматологічного кабінету Виконавця для отримання медичних стоматологічних послуг. У разі, якщо споживачем Послуг є малолітня дитина (віком до 14 років) або недієздатна особа (визнана такою за рішенням суду), права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Пацієнта, набуває законний представник такої особи (батько, мати, усиновлювач, опікун). Малолітня дитина та недієздатна особа вважаються особами, від імені та в інтересах яких укладається цей Договір.

2.10. Перелік медичних стоматологічних послуг Виконавця – види медичних стоматологічних послуг, які надаються Виконавцем Пацієнту в стоматологічному кабінеті. До медичних стоматологічних послуг Виконавця належать послуги за спеціальностями ортодонтія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, стоматологія, дитяча стоматологія, зокрема, ортолікування зубів, лікування ясен, протезування зубів, імплантація зубів, хірургія, гігієна та естетика та інші види медичних стоматологічних послуг.

2.11. План лікування – обраний лікарем для кожного Пацієнта, окремо і погоджений з Пацієнтом комплекс профілактичних, лікувальних, діагностичних, реабілітаційних заходів, медичних маніпуляцій тощо, необхідний для досягнення позитивних результатів лікування захворювання Пацієнта, із зазначенням етапів лікування, переліку медичних втручань, орієнтованих строків лікування та орієнтованої вартості лікування в цінах, що діють на день складання плану лікування.

2.12. Правила - Правила перебування та обслуговування пацієнтів в закладі охорони здоров'я, затверджені Виконавцем та обов’язкові до виконання Пацієнтом, з якими Пацієнт зобов’язаний ознайомитися до укладення договору.

2.13. Стоматологічний кабінет – заклад охорони здоров’я, створений Виконавцем та розташований за наступними адресами:

- Харківська область, м. Харків, пр-т. Свободи Людвіга, буд. 31, А-12;

- Харківська область, м. Харків, пр-т. Московський, буд. 10/12, 1 поверх, в літ. «А-5»;

- Харківська область, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, буд.99.

2.14. Третя особа – фізична особа, що супроводжує Пацієнта та може вчиняти певні дії чи отримувати інформацію про Пацієнта після підписання протоколу узгодження про залучення її в якості сторони цього Договору (залучення здійснюється виключно за згодою Пацієнта). Перелік повноважень Третьої особи встановлюється в заяві.

 

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Договір вважається укладеним, без його подальшого підписання Сторонами, з моменту усного або письмового звернення Пацієнта до стоматологічного кабінету Виконавця за отриманням медичних стоматологічних послуг чи вчинення інших дій, передбачених цим Договором, що свідчать про акцептування (приймання) всіх умов даного Договору.

Підтверджуючими діями Пацієнта, які свідчать про укладення даного Договору є: підписання плану лікування, анкети, інформованої згоди на діагностику та лікування, опитувального листа, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Виконавця тощо.

3.2. Дата першого звернення Пацієнта до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

3.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

3.4. Укладаючи Договір, Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень даного Договору та всіх можливих додатків до нього.

3.5. Перед початком користування медичними стоматологічними послугами кожний Пацієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, тарифами на Послуги, гарантійними зобов’язаннями Виконавця, а також Правилами перебування та обслуговування Пацієнтів в стоматологічному кабінеті Виконавця, що розміщені (оприлюднені) на офіційному веб-сайті Виконавця та в Куточку (папці) споживача. Умовою початку надання Послуг є підписання Пацієнтом Інформованої згоди.

3.6. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Якщо Пацієнт не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.

3.7. Виконавець на письмову вимогу Пацієнта надає йому завірену підписом уповноваженої особи Виконавця письмову форму цього Договору.

 

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням Пацієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних медичних стоматологічних послуг з Переліку медичних послуг Виконавця, спрямованих на покращення стану здоров’я Пацієнта та відповідно до встановленого діагнозу (далі – Послуги), а Пацієнт зобов'язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.

4.2. Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням здоров’я Пацієнта, медичних показань, побажань Пацієнта та технічних можливостей Виконавця.

4.3. На підставі проведеного первинного огляду Пацієнта лікуючий лікар встановлює попередній діагноз, визначає методи і можливі варіанти лікування, наслідки лікування та передбачувані результати, ступінь ризику і можливі ускладнення, докладно інформує про це Пацієнта.

4.4. За результатами первинного огляду лікуючий лікар складає План лікування, що визначає узгоджений Сторонами обсяг послуг та їх попередню вартість. Необхідною умовою виконання Договору є згода Пацієнта із запропонованим Планом лікування, що засвідчується підписом Пацієнта або шляхом фактичного споживання Пацієнтом зазначених у Плані лікування послуг.

4.5. Впродовж дії Договору Сторони можуть скласти декілька Планів лікування (в такому випадку умови додаткового Плану лікування будуть доповненням до попереднього Плану лікування) або змінити План лікування.

4.6. Пацієнт погоджується, що при необхідності провести додаткове обстеження або отримати консультацію профільного медичного спеціаліста, який відсутній у Виконавця, він зобов’язаний пройти таке обстеження або консультацію в строки, встановлені Виконавцем, оплачуючи ці послуги за тарифами відповідних медичних закладів.

 

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Послуги надаються в стоматологічному кабінеті Виконавця відповідно до Правил, з використанням сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних виробів та матеріалів.

5.2. Лікуючий лікар призначається Виконавцем.

5.3. Надання Послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі (форма №003-6/0). Виконавцем для надання Послуг може додатково оформлюватися Інформована згода в формі, визначеній і розробленій Виконавцем, перед наданням першої Послуги та перед наданням інших Послуг, перелік яких визначається Виконавцем. Сторони погодили, що підписання Інформованих згод та/або опитувальних листів є необхідною і обов'язковою умовою для початку надання Послуг.

5.4. Послуги надаються протягом робочого часу Виконавця. Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або при особистому зверненні Пацієнта. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Пацієнтом в усній або письмовій формі (шляхом підписання графіка відвідувань або в іншій інформативній формі).

5.5. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання строку надання такої Послуги.

5.6. У разі запізнення, Пацієнт зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністратора стоматологічного кабінету Виконавця. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку прийому, з Пацієнтом узгоджується інший час візиту.

5.7. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:

5.7.1. якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків;

5.7.2. виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуги Виконавцем.

5.8. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

 

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затверджених Виконавцем тарифів на Послуги. Тарифи на Послуги мають юридичну силу угоди про узгоджену ціну.

6.2. Попередня вартість Послуг зазначається в Плані лікування та не включає вартість лікування прихованих патологій, які можуть бути виявлені в процесі лікування. Узгодження Плану лікування та вартості постійних стоматологічних робіт відбувається тільки при повному завершенні терапевтичного, хірургічного та ортодонтичного лікування.

6.3. Ціни, вказані в Плані лікування, дійсні протягом строку, зазначеного в Плані лікування. Після спливу цього строку вартість Послуг визначається виходячи з діючих на момент надання Послуги тарифів Виконавця.

6.4. Пацієнт оплачує Послуги одним із нижченаведених способів за вибором Пацієнта:

6.4.1. оплата готівкою в касу Виконавця;

6.4.2. оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця;

6.4.3. оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком.

6.5. Послуги оплачуються Пацієнтом в день надання Послуги - до надання Послуги або безпосередньо після її надання, в розмірі повної вартості наданої Послуги в конкретне відвідування.

6.6. Пацієнт має право здійснити попередню оплату Послуг, визначених Планом лікування. Вартість Послуг, сплачених Пацієнтом як попередня оплата, не може бути переглянута Виконавцем у разі зміни тарифів на Послуги та встановлюється відповідно до тарифів, діючих на день оплати.

6.7. На окремі види Послуг, які передбачають попередні витрати Виконавця (індивідуальне замовлення лікувальних конструкцій для Пацієнта у третіх осіб тощо), Пацієнтом обов’язково вноситься передоплата у розмірі до 70% від вартості таких конструкцій. Сума передоплати та строк її внесення зазначається в Плані лікування та/або в рахунку, який заздалегідь надається Пацієнту.

6.8. Послуги за безготівковим розрахунком надаються тільки за умови 100 % попередньої оплати.

6.9. Якщо сума вартості всіх складових наданих за попередньою оплатою Послуг перевищує внесену Пацієнтом суму попередньої оплати, то різницю Пацієнт повинен погасити не пізніше дня закінчення надання Послуг.

6.10. У випадку виникнення розбіжностей в сторону збільшення між орієнтовною вартістю Послуги (частини Послуги) та сумою виставленого Пацієнту рахунку в конкретне відвідування, Пацієнт зобов’язаний оплатити рахунок не пізніше наступного дня після надання Послуги (частини Послуг). В такому випадку Пацієнт обов’язково підписує Акт наданих послуг з переліком наданих Послуг та зазначенням розміру заборгованості Пацієнта за Послуги.

6.11. У разі недостатності у Пацієнта грошових коштів для оплати отриманих Послуг заборгованість Пацієнта перед Виконавцем може бути оформлена додатковою угодою про оплату Послуг з розстрочкою платежів.

6.12. Лікування за страховкою надається за умови попереднього укладання Виконавцем відповідного Договору зі страховою компанією. Пацієнту, направленому до стоматологічного кабінету страховою компанією Пацієнта, медичні стоматологічні послуги, передбачені програмою добровільного медичного страхування Пацієнта, надаються безкоштовно. Оплату таких Послуг проводить страхова компанія відповідно до встановлених договірних відносин з Виконавцем. Медичні стоматологічні послуги, що не входять до програми добровільного медичного страхування Пацієнта, Пацієнт оплачує за рахунок власних коштів у порядку та в розмірі, передбаченому даним Договором.

6.13. Пацієнту може надаватися знижка на вартість Послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем.

6.14. Якщо в процесі надання Послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг або зміні Плану лікування), то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість Послуг за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених Послуг. Пацієнт має право відмовитися від коригування Послуг та продовжувати отримувати Послуги згідно узгодженого Плану лікування. Якщо така відмова унеможливлює продовження надання Послуг за медичними показаннями, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, а Пацієнт зобов’язаний оплатити вартість фактично отриманих Послуг. Якщо Пацієнт не заперечує проти зміни або доповнення Плану лікування, то надання Послуг продовжується відповідно до нових умов та з підписанням нового або додаткового Плану лікування.

6.15. Якщо з вини Виконавця Послуги надаються не в повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених Послуг відшкодовується Пацієнту протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта із відповідною заявою.

6.16. У випадку неможливості надання Послуг (частини Послуг) через нез’явлення Пацієнта на прийом до лікаря або на іншу медичну процедуру, відмови Пацієнта від подальшого отримання Послуг, порушення Пацієнтом умов цього Договору та (або) Правил, Виконавець повертає Пацієнту протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта із відповідною заявою сплачену ним суму передоплати з вирахуванням фактично здійснених витрат та витрат з виготовлення (замовлення) для Пацієнта лікувальних конструкцій.

6.17. Пацієнт не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих Послуг.

6.18. В усіх випадках, коли вартість наданих Пацієнту Послуг прямо не визначена Планом лікування, в тому числі коли Послуги, визначені в Плані лікування, надані не в повному обсязі, вартість таких Послуг (частини Послуг) визначається відповідно до діючих тарифів Виконавця.

6.19. Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Пацієнту Послуг.

6.20. Після здійснення оплати за надані послуги Виконавець видає Пацієнту чек та/або квитанцію про сплату наданих послуг. За замовчуванням, Виконавець після оплати Пацієнтом послуги вказаний чек та/або квитанцію видає Пацієнту шляхом їх направлення в телефонний (мобільний) месенджер, до якого прив’язаний контактний номер телефону Пацієнта або на повідомлену Пацієнтом електронну пошту. Направлення чеку та/або квитанції в телефонний (мобільний) месенджер Пацієнта чи його електронну пошту є належним чином вручення чеку та/або квитанції Пацієнту. На вимогу Пацієнта Виконавець може видати чек та/або квитанцію в паперовому вигляді.

 

7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

7.1. Факт надання Виконавцем Послуг, передбачених умовами Договору та факт отримання таких Послуг Пацієнтом, підтверджується Актом наданих послуг/робіт (далі – Акт) або відсутністю претензій з боку Пацієнта протягом 2-х днів з моменту отримання Послуг. У випадку неофомлення Акта (зокрема, не підписання його зі сторони Пацієнта), факт надання Послуг підтверджується оформленою під час лікування Пацієнта в стоматологічному кабінеті медичною документацією, зокрема медичною картою.

7.2. В Акті зазначається дата формування Акту, перелік Послуг, які було надано, їх вартість та заборгованість Пацієнта. Виконавець має право складати Акт на частину Послуги або на Послугу загалом.

7.3. Акт складається в одному примірнику для Виконавця та підписується Пацієнтом особисто. На вимогу Пацієнта Акт оформлюється у двох примірниках та засвідчується Пацієнтом.

7.4. У разі якщо Пацієнт протягом двох календарних днів не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту, Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнятою Пацієнтом і у Пацієнта відсутні будь-які претензії до Виконавця з приводу наданої Послуги та її якості.

7.5. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту, Виконавець протягом 10 (десяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати її розгляду. У разі обґрунтованості відмови Пацієнта, Сторони складають двосторонній рекламаційний акт з переліком необхідних доробок і термінів їхнього виконання.

7.6. Усі претензії щодо наданих медичних стоматологічних послуг Пацієнт надсилає у письмовому вигляді на адресу Виконавця, що зазначена в реквізитах цього Договору, в будь-який зручний для Пацієнта спосіб (поштовим відправленням, кур’єрською доставкою, нарочно) не пізніше 2-х днів з моменту отримання таких Послуг. У претензії обов’язково вказується причина відмови від підписання Акта.

Претензія, автора якої неможливо ідентифікувати, або яка не підписана належним чином або відсутня дата, зі сторони Виконавця розгляду не підлягає.

 

8. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПАЦІЄНТА

8.1. Пацієнт має право:

8.1.1. приєднатися до цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах;

8.1.2. до моменту замовлення Послуг отримати повну інформацію про медичні послуги, які надаються Виконавцем;

8.1.3. узгодити з Виконавцем орієнтовану вартість Послуг шляхом підписання Плану лікування;

8.1.4. отримати Послуги належної якості;

8.1.5. отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Виконавця;

8.1.6. отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні Послуг;

8.1.7. вибрати метод лікування відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря, якщо лікарем визначено кілька варіантів плану лікування, попередньо ознайомившись із результатами обстеження, діагнозом, методами лікування, пов'язаним з ними ризиком, перевагами й недоліками різних планів лікування, можливими ускладненнями;

8.1.8. вимагати заміни лікуючого лікаря (за наявності у Виконавця інших лікарів відповідної кваліфікації);

8.1.9. при зміні в процесі лікування Плану лікування та попередньої орієнтованої вартості Послуг Пацієнт вправі на свій вибір:

(а) погодитись з новим/додатковим Планом лікування та узгодити його вартість;

(б) відмовитися від запропонованих змін та продовжити лікування на узгоджених раніше умовах;

(в) розірвати Договір та провести розрахунки за фактично надані Послуги.

8.1.10. на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні;

8.1.11. на усунення недоліків наданої Послуги протягом гарантійного строку;

8.1.12. звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг;

8.1.13. відмовитись від отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент дії Договору, попередньо сплативши всі фактично надані на момент відмови Послуги.

8.2. Пацієнт зобов’язаний:

8.2.1. до укладання Договору ознайомитися з тарифами Виконавця, Правилами, гарантійними зобов’язаннями;

8.2.2. вчасно прибути до медичного центру в дату та час надання Послуг;

8.2.3. завчасно повідомляти стоматологічний кабінет про об’єктивну неможливість з’явитися на прийом чи на процедури;

8.2.4. під час перебування на території стоматологічного кабінету неухильно дотримуватися Правил Виконавця;

8.2.5. до початку надання Послуг повідомити лікуючому лікарю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я;

8.2.6. точно і своєчасно виконувати усні чи письмові приписи і рекомендації лікуючого лікаря, дотримуватися Плану лікування, своєчасно з’являтися на призначені додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди;

8.2.7. надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Виконавцю для надання Послуг;

8.2.8. повідомляти лікуючого лікаря про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування;

8.2.9. приймати надані Послуги належної якості та підписувати Акти;

8.2.10. оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

8.2.11. сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які було надано Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров’я Пацієнта;

8.2.12. підписувати інформовані згоди на проведення діагностики, лікування та знеболення, анкети та опитувальні листи Виконавця;

8.2.13. дотримуватися правил експлуатації встановлених лікувальних конструкцій;

8.2.14. не займатися самолікуванням.

 

9. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

9.1. Виконавець має право:

9.1.1. вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги;

9.1.2. проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги;

9.1.3. отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором;

9.1.4. обробляти персональні дані та іншу інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних;

9.1.5. в разі необхідності, за попереднім погодженням з Пацієнтом, вносити зміни в План лікування;

9.1.6. самостійно визначати і призначати лікуючих лікарів, які надаватимуть Послуги Пацієнту;

9.1.7. у разі виникнення невідкладних станів, непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час проведення медичних втручань - самостійно визначати обсяг всіх необхідних та можливих заходів з їх усунення;

9.1.8. надати неповну інформацію про стан здоров'я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами у разі, якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров'я або зашкодити процесу лікування;

9.1.9. здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Пацієнтом;

9.1.10. вести фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України;

9.1.11. перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікуючого лікаря або за можливості призначити іншого лікуючого лікаря для проведення лікування за згодою Пацієнта;

9.1.12. в разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити надання таких Послуг;

9.1.13. скеровувати Пацієнта до інших профільних медичних спеціалістів, в тому числі до іншого закладу охорони здоров'я, з метою уточнення діагнозу та вибору оптимального плану лікування;

9.1.14. не починати (або призупинити) надання Послуг у випадках:

(а) відмови Пацієнта від підписання інформованих згод та/або опитувальних листів, заповнення анамнезу (анкети здоров’я);

(б) при виникненні заборгованості у Пацієнта з оплати Послуг (до моменту повного погашення такої заборгованості);

(в) виявлення під час обстеження протипоказань до проведення імплантації, які можуть вплинути на ефективність використання цього складного методу, усунення недоліків зубного ряду;

(г) відмови Пацієнта надати правдиву інформацію про стан свого здоров'я та в ознайомленні Виконавця із медично-правовою документацією Пацієнта;

(д) виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювання (патології), лікування якого неможливе в стоматологічному кабінеті через ліцензійні обмеження, кваліфікацію медичного персоналу або технічну оснащеність або при відмові Пацієнта від лікування такої патології, якщо це унеможливлює надання Послуг за Планом лікування;

(е) перебування Пацієнта у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних Послуг;

(є) неприбуття Пацієнтом у встановлені дату та час для отримання відповідних Послуг;

9.1.15. відмовити в будь-який момент у наданні Послуг (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Пацієнта) в наступних випадках:

(а) надання Пацієнтом неповних та/або недостовірних даних про свою особу та/або стан свого здоров’я;

(б) наявність медичних протипоказань до проходження лікування методами, які були визначені Сторонами;

(в) відмови Пацієнта пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження;

(г) у разі якщо Пацієнт наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України;

(д) недотримання Пацієнтом встановлених лікуючим лікарем приписів або графіку лікування;

(е) порушення Пацієнтом Правил перебування та обслуговування пацієнтів в стоматологічному кабінеті.

9.2. Виконавець зобов’язаний:

9.2.1. провести в узгоджений із Пацієнтом час первинний огляд Пацієнта для встановлення попереднього діагнозу, обсягу необхідного лікування, розрахунку вартості лікування і проінформувати Пацієнта про результати;

9.2.2. за необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього - проінформувати Пацієнта і скерувати його для проходження обстеження до іншого закладу охорони здоров'я або профільного медичного спеціаліста;

9.2.3. надати Послуги належної якості відповідно до поставленого остаточного діагнозу, Плану лікування і розрахунку вартості, узгоджених Сторонами;

9.2.4. забезпечити надання Пацієнтові всіх необхідних Послуг, передбачених Договором та узгодженим Планом лікування;

9.2.5. створити належні і безпечні умови перебування Пацієнта у стоматологічному кабінеті;

9.2.6. забезпечити найбільш раціональні методи лікування відповідно до медичних показань;

9.2.7. інформувати Пацієнта про обставини, що можуть виникнути та привести до збільшення обсягу надання Послуг, про можливі ризики та ускладнення, що можуть виникнути в ході надання Послуг;

9.2.8. при змінах в процесі лікування узгодити з Пацієнтом додатковий або новий План лікування та його орієнтовну вартість;

9.2.9. надати Пацієнту лікарські призначення та рекомендації після надання Послуги;

9.2.10. на вимогу Пацієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг;

9.2.11. після закінчення лікування надати на вимогу Пацієнта виписку з медичної карти, копії результатів обстежень, довідки за домовленістю тощо;

9.2.12. дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров'я, результати медичних обстежень та оглядів, інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта;

9.2.13. використовувати лікарські засоби та медичні вироби, дозволені для використання в України;

9.2.14. вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

 

10. ІМПЛАНТАЦІЯ

10.1. Операція по встановленню імплантату проводиться в два етапи:

- 1-й етап: встановлення внутрішньокісткової частини імплантату;

- 2-й етап: (приблизно через 3 - 6 місяців) встановлення формувача ясен, а потім - опорного елемента - через 10- 20 днів.

10.2. Імплантація - операція, менш травматична, ніж видалення зуба. Під час операції, яка проводиться під знеболенням, у Пацієнтів майже не викликає неприємних відчуттів.

10.3. Основними перевагами імплантації перед звичайними методами протезування, є:

- вирішення проблеми поганої фіксації знімних протезів (можливість фіксації повного знімного протезу на 2х або 4х імплантатів) або повна відмова від знімних протезів (при встановленні дастатньої кількості імплантатів);

- можливість збереження неушкодженими зубів, що мають дефект зубного ряду, а також досягнення адекватного функціонального навантаження і попередження перевантаження цих зубів;

- при необхідності може бути замінена зовнішня (коронкова) частина імплантату.

10.4. Крім переваг, імплантація має і недоліки:

а) необхідність хірургічного втручання;

б) тривале і складне лікування;

в) можливі серйозні ускладнення;

г) важко прогнозований віддалений результат лікування, і естетичний ефект.

10.5. Можливими ускладненнями, є: остеомієліти (запальні процеси в кістковій тканині), некрози (знеживлення) кістки, пенетрація (пошкодження, прорив верхньощелепної пазухи і нижньощелепного каналу), збільшення рухливості зубів, що може привести до необхідності їх видалення.

Після операції у деяких Пацієнтів процес одужання може протікати із запаленням ясен, появою патології скронево-нижньощелепного суглоба; з наслідками: головний біль з іродіацією в шию і м'язи обличчя, втому жувальних м'язів, можливі набряки, зміна слизової оболонки на операційній ділянці, оніміння губи, язика, щоки і зубів, повільне загоєння, алергічні реакції на використані ліки та ін.

 

11. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

11.1. Послуги надаються медичними працівниками стоматологічного кабінету Виконавця, які мають необхідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України. Певні види Послуг можуть надаватися різними медичними спеціалістами Виконавця.

11.2. Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або клінічних протоколів медичної допомоги, затверджених МОЗ України.

11.3. Якість наданих Послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

11.4. Послуги повинні бути безпечними для здоров’я Пацієнта.

11.5. Сторони дійшли згоди, що не є показником неналежної якості наданих Виконавцем Послуг:

- ускладнення та інші побічні ефекти втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Пацієнта та ймовірність яких наявні знання і технології не можуть повністю виключити, за умови що Послуги надані з дотриманням всіх вимог, що пред’являються до послуг такого виду;

- можливий дискомфорт, що викликаний специфікою медичних методик і є наслідком реакції організму на фізичний, хімічний вплив препаратів, який проходить протягом розумного строку і про який Пацієнт був заздалегідь повідомлений лікуючим лікарем;

- ускладнення, що наступили після надання Послуг у випадку грубого недотримання (порушення) Пацієнтом рекомендацій, наданих лікуючим лікарем.

11.6. Пацієнт повідомлений про те, що сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування не можуть гарантувати отримання точного і позитивного ефекту. Пацієнт усвідомлює, що в силу обмеженості можливостей сучасної медицини, складності діагностики та лікування окремих захворювань, індивідуальності та унікальності організму кожного Пацієнта запропоновані Виконавцем Послуги можуть не принести очікуваного результату або навіть спричинити погіршення здоров’я Пацієнта, виникнення атипових реакцій та ускладнень, які не враховані в медичних стандартах (протоколах) та не описані в спеціальній літературі.

11.7. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт при зверненні за відповідною Послугою, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

11.8. Контроль якості надання медичної стоматологічної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.

 

12. УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

12.1. Виконавець гарантує якість наданих Послуг. Гарантія надається на ті види Послуг, перелік яких затверджений Виконавцем та МОЗ України (за наявності). Детальна інформація про гарантійні зобов’язання Виконавця міститься в Куточку (папці) споживача та на офіційному сайті (за наявності) Виконавця.

12.2. У випадках, коли при погодженні Плану лікування Пацієнт наполягає на застосуванні медичних втручань, позитивні результати яких дуже сумнівні чи ефект від їх застосування не буде стійким, а також коли Пацієнт бажає задовольнити нестандартні естетичні уподобання, гарантійні зобов’язання не оформлюються, а Пацієнт надає Виконавцю письмову заяву про відмову від гарантійних зобов'язань та інформування про можливі негативні наслідки.

12.3. Всі дефекти, недоробки та інші недоліки наданих Послуг, які виявлені Пацієнтом протягом гарантійного строку, усуваються Виконавцем безоплатно в строк, погоджений Сторонами, за умови:

12.3.1. дотримання Пацієнтом всіх рекомендацій лікаря, в т.ч. обмежень в харчуванні та щодо дотримання гігієни ротової порожнини;

12.3.2. дотримання Пацієнтом правил користування результатом Послуг, у тому числі ортодонтичною конструкцією, відновленим зубом тощо, відсутності травм, механічних пошкоджень;

12.3.3. своєчасної явки Пацієнта на прийом для продовження лікування;

12.3.4. відвідування Пацієнтом планових контрольних оглядів;

12.3.5. негайного, не пізніше двох днів з моменту виявлення недоліків, звернення Пацієнта до стоматологічного кабінету за усуненням виявлених недоліків.

12.4. У разі недотримання Пацієнтом будь-якої умови, передбаченої в п.12.3 цього Договору, гарантійні зобов’язання Виконавця припиняються та Пацієнт втрачає право висувати вимоги, пов’язані з недоліками наданих Послуг в період дії гарантійного строку.

12.5. Гарантія не поширюється на нормальне зношування або на ушкодження, викликані ненормальним або неправильним використанням, недбалістю або нещасним випадком.

 

13. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПАЦІЄНТА

13.1. На виконання Закону України "Про захист персональних даних" Виконавець повідомляє Пацієнта про здійснення обробки його персональних даних під час виконання даного Договору.

13.2. Володільцем персональних даних є Виконавець.

13.3. Персональні дані збираються з метою охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг (п. 6 ч. 2 ст. 7 Закону України "Про захист персональних даних").

13.4. Склад та зміст персональних даних, що обробляються Виконавцем:

13.4.1. загальні дані (в тому числі, але не виключно: прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата та місце народження, адреса реєстрації та місце проживання, сімейний стан, засоби зв’язку);

13.4.2. спеціальні дані, що стосуються стану здоров’я особи (в тому числі, але не виключно: факт звернення за медичною допомогою, медична інформація про особу, що містить не лише свідчення про стан здоров’я, а й про історію хвороби, запропоновані дослідження і лікувальні заходи, прогноз можливого розвитку захворювання, наявність ризику для життя і здоров’я, відомості про наявність групи інвалідності, генетичні дані тощо).

13.5. Пацієнт має такі права у сфері захисту персональних даних:

13.5.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця персональних даних;

13.5.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема, інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

13.5.3. на доступ до своїх персональних даних;

13.5.4. отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

13.5.5. пред’являти вмотивовану вимогу Виконавцю із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

13.5.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Виконавцем, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

13.5.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

13.5.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

13.5.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

13.5.10. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13.5.11. на захист від автоматизованого рішення, яке має для Пацієнта правові наслідки.

13.6. Персональні дані Пацієнтів зберігаються у формі картотек та/або локальних електронних баз даних.

13.7. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Пацієнта під час їх обробки. Працівники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

13.8. Виконавець може передавати персональні дані Пацієнтів Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Харківської міської ради (Харківської обласної державної адміністрації), органам прокуратури, правоохоронним та судовим органам, органам опіки та піклування, МСЕК, Фонду соціального страхування тощо виключно в обсязі, що є необхідним для реалізації ними своїх повноважень.

13.9. Адвокати мають право доступу до персональних даних лише тих Пацієнтів, які є їхніми клієнтами, та виключно у випадку надання цими клієнтами згоди на таку передачу. Іншим особам персональні дані передаються лише за згодою Пацієнта або його законного представника (батьки, опікун або піклувальник). Для наукових та статистичних цілей можуть передаватися знеособлені персональні дані, що не дозволяють ідентифікувати особу.

13.10. Пацієнт надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Пацієнта, здійснення зв’язку із Пацієнтом; для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та/або рекламного характеру; надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Пацієнта. За письмовою заявою Пацієнта контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

 

14. АУДІО, ВІДЕОКОНТРОЛЬ В СТОМАТОЛОГІЧНОМУ КАБІНЕТІ

14.1. З метою підвищення якості медичного обслуговування, забезпечення режиму безпеки працівників Виконавця та Пацієнтів, а також для об'єктивної фіксації подій в усіх приміщеннях стоматологічного кабінету відкрито проводиться постійний аудіо та/або відеоконтроль технічними засобами (за допомогою відеосистеми).

14.2. Відеокамери встановлюються у місцях загального доступу (коридори, холи, вхід у приміщення, сходи тощо), а також у лікувальних та діагностичних кабінетах за умови, що медичні процедури, що проводяться в них, не потребують часткового чи повного оголення Пацієнта.

14.3. Встановлювати відеокамери в туалетних кімнатах забороняється.

14.4. Про проведення аудіо та/або відеоконтролю Пацієнти сповіщаються написами і знаками встановленого типу на видних місцях ("Увага! Ведеться аудіо та відеозапис", "Увага! З метою вашої безпеки в закладі ведеться аудіо та відеозапис", "Увага! З метою покращення якості медичного обслуговування ведеться аудіо та відеозапис" тощо).

14.5. В момент акцепту цього Договору Пацієнт надає згоду на запис розмов, відеозйомку і використання таких записів у разі виникнення конфлікту щодо якості медичного обслуговування. Також в момент акцепту цього Договору Пацієнт надає згоду і на проведення аудіо та відеоконтролю під час надання Пацієнту медичних стоматологічних послуг та використання знеособлених результатів такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

14.6. Доступ до записів відеосистеми має виключно головний лікар (медичний директор) стоматологічного кабінету. Перегляд аудіо-, відеозаписів здійснюється в зоні обмеженого доступу та унеможливлює присутність сторонніх осіб. Передача записів з відеокамер третій стороні, без згоди Пацієнта та інших відвідувачів, які на них знаходяться, допускається лише у випадках, визначених чинним законодавством.

14.7. У разі незгоди Пацієнта з проведенням аудіо-, відеоконтролю в стоматологічному кабінеті в місцях загального доступу такий Пацієнт повинен Договір не акцептувати (не укладати) та негайно залишити стоматологічний кабінет. В іншому випадку Пацієнт вважається таким, що надав безумовну згоду на проведення аудіо-, відеоконтролю під час його перебування в стоматологічному кабінеті.

14.8. У разі якщо Пацієнт не згодний з проведенням аудіо та/або відеоконтролю в окремому лікарському та/або діагностичному кабінеті під час медичних втручань, проте бажає отримати Послугу в стоматологічному кабінеті, Пацієнт повинен надати Виконавцю письмову заяву-незгоду.

14.9. Питання про подальше обслуговування такого Пацієнта та можливість відключення відеокамер в окремому кабінеті на час прийому Пацієнта вирішується індивідуально лікарем або іншою уповноваженою особою (медичним директором тощо).

 

15. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

15.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, встановлений діагноз, перелік наданих Послуг, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

15.2. Виконавець бере на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання даного Договору.

15.3. Виконавець декларує, що зобов’язання щодо конфіденційності, передбачені цим розділом, мають безстроковий характер і зберігають свою чинність після закінчення строку дії цього Договору.

 

16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

16.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором.

16.2. Пацієнт відповідає за достовірність наданої інформації щодо свого здоров’я, виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих Послуг.

16.3. Виконавець відповідає за якість та безпеку наданих Послуг.

16.4. У разі прострочення оплати наданих Послуг Виконавець має право вимагати від Пацієнта сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми фактичної заборгованості за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів – додатково вимагати від Пацієнта сплати штрафу в розмірі суми заборгованості.

16.5. Виконавець звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта, у випадках:

16.5.1. невиконання Пацієнтом призначень та рекомендацій лікуючого лікаря, Плану лікування;

16.5.2. неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані прийоми чи контрольні медичні огляди;

16.5.3. відмови Пацієнта від продовження лікування та/або дострокового розірвання Договору;

16.5.4. неповідомлення, невчасне повідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я (анамнез), наявні шкідливі звички чи повідомлення завідомо неправдивих відомостей;

16.5.5. отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я або в інших медичних спеціалістів;

16.5.6. несвоєчасного повідомлення Пацієнтом лікаря про ускладнення, що виникли під час дії Договору;

16.5.7. використання лікарських засобів та медичних виробів неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;

16.5.8. виникнення алергії або неприйняття медичних препаратів або матеріалів, дозволених до застосування;

16.5.9. розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням послуг за цим Договором;

16.5.10. якщо за характером виконуваних дій Виконавець вжив усіх належних заходів для якісного виконання зобов'язань, однак бажаний результат не був досягнутий в силу того, що сучасний рівень медицини не гарантує досягнення стовідсоткового результату лікування;

16.5.10. у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

 

17. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

17.1. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, карантин, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Виконавця тощо).

17.2. Пацієнт звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, карантин, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).

17.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна за можливості негайно, проте не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виникнення таких обставин, повідомити про це іншу Сторону.

 

18. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

18.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

18.2. У разі якщо Пацієнт незадоволений якістю наданих йому медичних послуг, сервісним рівнем обслуговування, вважає, що його права як Пацієнта та споживача були порушені, він має право звернутись зі скаргою до адміністрації Виконавця (лікаря або директора або медичного директора або іншої уповноваженої особи).

18.3. Для проведення перевірки інформації та претензій Пацієнта за його заявою або за рішенням адміністрації Виконавця проводиться консиліум із дослідженням облікової медичної та іншої правової документації, відібранням пояснень у лікарів, іншого медичного персоналу, адміністраторів тощо.

18.4. Для об’єктивності розгляду скарг та за погодженням з Пацієнтом адміністрація Виконавця може запрошувати для участі у консиліумі спеціалістів з інших медичних закладів (в т.ч. іноземних) для надання консультацій та висновків.

18.5. Виконавець не приймає претензій Пацієнта, в основі яких лежать приватні думки сторонніх спеціалістів, якщо такі спеціалісти не були залучені до участі в консиліумі.

18.6. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються клініко-експертними комісіями в установленому порядку або судом відповідно до законодавства України.

 

19. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

19.1. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті (за наявності) Виконавця та на паперових носіях в стоматологічному кабінеті Виконавця - на рецепції та/або в Куточку (папці) споживача. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-сайті (за наявності) Виконавця та на паперових носіях в стоматологічному кабінеті Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.

19.2. У випадку зміни цін на Послуги Виконавець зобов'язаний повідомити про це Пацієнтів за 10 днів до передбачуваної дати введення нових цін шляхом розміщення оголошення на веб-сайті (за наявності) та на рецепції в приміщенні стоматологічного кабінету.

19.3. У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Пацієнт зобов'язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами.

 

20. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

20.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою із Сторін в порядку, встановленому Договором.

20.2. Всі строки надання Послуг протягом виконання Плану лікування є приблизними та можуть змінюватися в залежності від стану здоров'я Пацієнта та інших об'єктивних або суб'єктивних обставин.

20.3. Дія цього Договору припиняється в наступних випадках:

20.3.1. за взаємною згодою Сторін, в т.ч. шляхом укладення Додаткової угоди про припинення Договору;

20.3.2. за ініціативою Пацієнта шляхом подання Виконавцю письмової заяви не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваного дня розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дати, що зазначена в заяві;

20.3.3. за ініціативою Виконавця у випадках порушення Пацієнтом умов Договору та (або) Правил, за умови здійснення всіх необхідних дій, що запобігають будь-якому погіршенню стану здоров'я Пацієнта у зв'язку з такою відмовою. Виконавець письмово інформує Пацієнта про причини відмови від Договору та дату, з якої Договір вважатиметься розірваним. За відсутністю зв’язку з Пацієнтом повідомлення про розірвання Договору надсилається листом за адресою, яка вказана в Договорі. Договір є розірваним з дати, що зазначена в повідомленні Виконавця.

20.4. Сторони бе